• psdReprezentowanie interesów członków stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych,
 • Organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej.
 • Integracja środowiska diabetyków i sympatyków poprzez:
 • spotkania głównie w kołach
 • organizowanie wspólnego wypoczynku, sportu, imprez kulturalnych poprzez koła
 • udzielanie różnorodnej pomocy diabetykom poprzez : poradnictwo prawne, reprezentowanie konkretnych interesów diabetyków ze znaczną niesprawnością, wobec władz i instytucji.

Oddział Mazowiecki jest zrzeszony w ogólnopolskiej Organizacji jaką jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków diabetyk.org.pl. Jest Organizacją Pożytku Publicznego, posiada swój KRS. Realizuje cele, które są ściśle określone w Statucie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

 

Celem Stowarzyszenia jest:

1) działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę;
2) inspirowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji;
3) działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom;
4) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych;
5) wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego społeczeństwa;
6) wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii;
7) udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków;
8) działanie na rzecz integracji środowiska diabetyków;
9) działanie na rzecz: - osób wskazanych art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.);
- osób wskazanych w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerw-ca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.); - niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiuosób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.); - innych osób społecznie wykluczonych a niewskazanych powyżej; - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- działalności charytatywnej;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
- ochrony i promocji zdrowia;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- równych praw kobiet i mężczyzn;
- osób w wieku emerytalnym;
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- wypoczynku dzieci i młodzieży;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- turystyki i krajoznawstwa;
- porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- ratownictwa i ochrony ludności;
- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
- integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocji i organizacji wolontariatu;
- pomocy Polonii i Polakom za granicą;
- działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
- promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
- rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
- przeciwdziałania uzależnieniom, w tym problemom alkoholowym i patologiom społecznym;
- organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w ustępie 1 powyżej;
10) działanie na rzecz integracji różnych grup społecznych i wiekowych poprzez popularyzację kultury fizycznej, popieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu, kultury, turystyki i rekreacji;
11) działanie na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej, ubogich, pozostających bez środków do życia;
12) promowanie profilaktyki i promocja zdrowia;
13) działanie na rzecz ochrony zdrowia środowiskowego;
14) walka z nadwagą i otyłością;
15) występowanie w interesie społecznym jako strona postępowania administracyjnego (kpa) dotyczącego chorych na cukrzycę, członków ich rodzin oraz społeczeństwa.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) działania nieodpłatne pożytku publicznego, takie jak:

 1. a) wydawanie książek dotyczących cukrzycy i diabetyków;
 2. b) wydawanie czasopism dotyczących cukrzycy i diabetyków;
 3. c) prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia;
 4. d) inicjowanie i wspieranie obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą i Dnia Diabetyka;
 5. e) organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów, sympozjów, konferencji i sesji popularnonaukowych;
 6. f) organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących cukrzycy dla diabetyków i wolontariuszy;
 7. g) organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych;
 8. h) prowadzenie promocji i organizowanie wolontariatu;
 9. i) udzielanie diabetykom pomocy materialnej i sprzętowej;
 10. j) prowadzenie poradnictwa prawnego;
 11. k) prowadzenie badań poziomu cukru we krwi przy organizacji lokalnych imprez masowych, akcji prozdrowotnych lub innych spotkań; działania odpłatne pożytku publicznego, takie jak:
 12. a) organizowanie zajęć i turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych;
 13. b) organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów, sympozjów, konferencji i sesji popularnonaukowych;
 14. c) organizowanie zajęć i wycieczek integracyjnych;
 15. d) organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych;
 16. e) wydawanie książek dotyczących cukrzycy i diabetyków;
 17. f) wydawanie czasopism dotyczących cukrzycy i diabetyków;
 18. g) organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących cukrzycy dla diabetyków i wolontariuszy;
 19. h) organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących cukrzycy dla pedagogów szkolnych, pielęgniarek, pracowników pomocy społecznej i innych grup zawodowych.
 20. Stowarzyszenie realizując swoje cele współpracuje z:

1)władzami rządowymi i samorządowymi;
2)organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach statutowych;
3)mediami publicznymi, tj. prasą, radiem, telewizją i portalami internetowymi.

 • Swoje cele Stowarzyszenie realizuje samodzielnie lub wraz z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi.